Quyết định công nhận hiệu trưởng

Câp nhật: 28/09/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 195 lượt xem

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tuyển dụng cán bộ

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANH VINH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi bổ sung lần thứ 20 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Tập đoàn Anh Vinh;

Căn cứ yêu cầu tổ chức của Tập đoàn Anh Vinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tuyển dụng ông Lưu Thanh Ngọc, sinh ngày 27/07/1980.

CMND/CCCD      : 034080011212

Nơi cấp                 : Cục cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội

Ngày cấp              : 10/03/2021

Địa chỉ thường trú: Tân Mỹ, Ninh Mỹ, Hoa Lư, Ninh Bình

Giữ chức vụ        :  Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lê Qúy Đôn

Điều 2. Nhiệm vụ của ông Lưu Thanh Ngọc do Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc hoặc người được chỉ định giao.

Điều 3. Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban liên quan và ông Lưu Thanh Ngọc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.