NGÀNH KẾ TOÁN

1. TIÊU CHUẨN CHUNG

– Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển;

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Nắm vững và vận dụng các kiến thức căn bản của hoạt động kiểm toán, các chuẩn mực và quy trình kiểm toán doanh nghiệp.

– Sinh viên có khả năng lập và trình bày báo cáo tài chính và các báo cáo kế toán quản trị theo yêu cầu cung cấp thông tin cho nhà quản lý.

– Thành thạo phần mềm kế toán cũng như các phần mềm quản lý văn phòng…

Sinh viên có khả năng lập được các chứng từ kế toán thường dùng ở các doanh nghiệp đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp theo quy định.

– Nắm vững kiến thức về hệ thống kế toán, kiểm toán và thuế của Việt Nam, đối chiếu với hệ thống kế toán kiểm toán quốc tế để vận dụng cho hệ thống doanh nghiệp và tổ chức.

– Nắm vững nguyên lý chung của hoạt động kế toán, các nguyên tắc ghi chép trong kế toán, nguyên tắc lập các báo cáo tài chính.

3. VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP:

– Cán bộ kế toán, kiểm toán, tài chính trong các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân.

– Cán bộ kế toán, kiểm toán, tài chính trong các doanh nghiệp nước ngoài.

– Giảng viên kế toán tại các trung tâm, trường, cơ sở đào tạo về kế toán.

– Tự thành lập công ty dịch vụ kế toán cho riêng mình.