Hỗ trợ tài liệu tham khảo môn Thực vật dược

Câp nhật: 28/09/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 1053 lượt xem

Tham khảo tài liệu hỗ trợ học tập môn Thực vật dược. Lưu ý, đây là tài liệu hỗ trợ tham khảo thêm.

1. Rễ cây

2. Thân cây

 

3. Lá cây

4. Hoa

5. Qủa và hạt

6.1. Mô thực vật 1

6.2. Mô thực vật 2

7. Họ thực vật

Tài liệu 1:


Tài liệu 2:

….. tiếp tục cập nhật ……