Hỗ trợ tài liệu tham khảo môn Hóa sinh

Câp nhật: 28/09/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 789 lượt xem

Tham khảo tài liệu hỗ trợ học tập môn Hóa sinh. Lưu ý, đây là tài liệu hỗ trợ tham khảo thêm.

Chương 6 Chuyển hóa lipid ĐHLTCĐ part 6 1

https://youtu.be/afo3sj5lU68

Chương 6 Chuyển hóa lipid ĐHLTCĐ part 6 2

https://youtu.be/N9-VtNI9C7M

Chương 6 Chuyển hóa lipid ĐHLTCĐ part 6 3

https://youtu.be/qigi4387IEk

Chương 6 Chuyển hóa lipid ĐHLTCĐ part 6 4

https://youtu.be/d8wu4qqhajU

Chương 6 Chuyển hóa lipid ĐHLTCĐ part 6 6

https://youtu.be/7CzLdhpa0aI

Chương 4 Chuyển hóa glucid part 4 1

https://youtu.be/FFOLHk5F8Vw

Chương 4 Chuyển hóa glucid part 4 2

https://youtu.be/0z68P1mrFQ0

Chương 4 Chuyển hóa glucid part 4 3

https://youtu.be/vliWc4BEfmY

Chương 4 Chuyển hóa glucid part 4 4

https://youtu.be/6xP9an8P8Yc

Chương 4 Chuyển hóa glucid part 4 5

https://youtu.be/DN1qLc_xUBE

Hóa sinh-Chương 4: Chuyển hóa glucid (Phần 1)

https://youtu.be/GDb-QWKMUpg

….. tiếp tục cập nhật ……