Đào tạo song song văn hoá và nghề. Sau 3 năm học sinh có 2 bằng:
– Trung Cấp Chính quy.
– THPT quốc gia.