CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGÀNH DƯỢC

Các môn học đại cương

N.Lý CB của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

N.Lý CB của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản VN

Pháp luật

Tiếng Anh 1

Tiếng Anh 2

Tiếng Anh chuyên ngành

Vật lý đại cương

Tin học

Xác suất – Thống kê y dược

Giáo dục thể chất

Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Các môn học kiến thức cơ sở chuyên ngành

Sinh học và Di truyền

Hoá học đại cương – vô cơ

Vi sinh – Ký sinh trùng

Giải phẫu – Sinh lý

Hoá hữu cơ

Hóa phân tích

Hoá sinh

Thực vật dược – Đọc và  viết tên thuốc

Bệnh học

Hóa dược

Dược liệu

Dược lý 1

Dược lý 2

Bào chế 1

Bào chế 2

Kiểm nghiệm

Quản lý tồn trữ thuốc

Dược lâm sàng

Kinh tế dược

Đảm bảo chất lượng thuốc

Pháp chế dược – Tổ chức quản lý dược

Dược học cổ truyền

Thực tế ngành

  1. Các môn học, mô đun bổ trợ/ đặc thù

Kỹ năng giao tiếp và bán hàng tư vấn dược

Maketting dược

Thực hành tại nhà thuốc, cơ sở sản xuất thuốc

Thực tập tốt nghiệp, Thi tốt nghiệp (hoặc khóa luận TN)

Tin tức & Sự kiện nổi bật