NGÀNH KẾ TOÁN

NGÀNH KẾ TOÁN

1. TIÊU CHUẨN CHUNG – Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển; 2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO – Nắm vững và vận dụng các kiến thức căn bản của hoạt động kiểm toán, các chuẩn mực và quy trình kiểm toán doanh nghiệp. – Sinh viên có khả năng lập và trình bày báo cáo tài...