Tin tức & Sự kiệnThông báo mời thầu gói thầu số 2: "Cung cấp trang thiết bị y tế" admin | 11/04/2014 15:48:46

CÔNG TY CỔ PHẦN ANH VINH

…oOo…

 

 

 

 

 

 

 

HỒ SƠ MỜI THẦU

GÓI THẦU SỐ 2  :  CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TRÌNH      :  TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÊ QUÝ ĐÔN

CHỦ ĐẦU TƯ      :  CÔNG TY CỔ ANH VINH

 

 

 

 

 

 

 Biên Hòa, ngày 13 tháng 01 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ANH VINH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

ĐẶNG QUANG VINH

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /TB-CTAV

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Gói thầu số 2     : Cung cấp trang thiết bị y tế;

Dự án               : Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn;

Chủ đầu tư       : Công ty Cổ Phần Anh Vinh.

Công ty Cổ Phần Anh Vinh có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo hình thức mời thầu công khai gói thầu số 2: Cung cấp trang thiết bị y tế thuộc dự án Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn – Dự kiến trị giá gói thầu: 10.000.000.000VNĐ “mua sắm trang thiết bị y tế cho các phòng thực hành, thí nghiệm tại các Khoa Y, Khoa Dược thuộc dự án Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn.. Công ty Cổ phần Anh Vinh kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Website: www.lqd.edu.vn, nhận hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh tại Phòng Kế toán – Công ty Cổ phần Anh Vinh. Địa chỉ: Số 537 – KP 3, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai. ĐT: 0613.393.8362 – 0916.774.771.

Thời gian cung cấp, nhận hồ sơ mời thầu từ 08 giờ 00 ngày 10 tháng 02 năm 2014 đến 11 giờ, ngày 11 tháng 03 năm 2014.

Tất cả các nhà thầu tới nhận hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh phải có giấy giới thiệu của Công ty, nếu là Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện phải có giấy ủy quyền của Công ty kèm theo.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Các Công ty tham dự thầu;

- Lưu VT, T(4).

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

ĐẶNG QUANG VINH

 

MỤC LỤC

A. Chỉ dẫn đối với nhà thầu

B. Yêu cầu về kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá

C. Biểu mẫu

Mẫu số 1. Đơn dự thầu

Mẫu số 2. Giấy ủy quyền

Mẫu số 3. Biểu giá chào

Mẫu số 4. Danh mục các hợp đồng tương tự đã thực hiện

Mẫu số 5. Danh mục các hợp đồng tương tự đang thực hiện

Mẫu số 6. Kê khai năng lực và kinh nghiệm của Nhà thầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh chính

Mẫu số 7. Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu

D. DỰ THẢO HỢP ĐỒNG

 

 

 

Bài liên quan
Bài viết cùng mục
Xem tất cả