Nội dung

 • Chính sách học bổng & miễn, giảm học phí
Học BổngChính sách học bổng & miễn, giảm học phí admin | 09/09/2016 17:14:13

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

  Quỹ học bổng Trường Cao Đẳng Lê Quý Đôn( Việt Nhật)

  ​Quỹ học bổng Trường Cao Đẳng Lê Qúy Đôn là quỹ học bổng thường niên dành cho sinh viên, học sinh Trường Cao Đẳng Lê Quý Đôn được đóng góp và tài trợ từ các nguồn sau:

 • Ngân sách nhà trường được CTHĐQT phê duyệt trong mỗi năm học.

 • Nhận tài trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân

 • Nhận đóng góp từ cán bộ - giảng viên-nhân viên Nhà Trường

 • Tất cả học bổng dành cho học sinh viên, học sinh Trường Cao Đẳng Lê Quý Đôn (Việt Nhật) được cấp thông qua quỹ học bổng Trường Cao Đẳng Lê Quý Đôn (Việt Nhật). Hằng năm, quỹ học bổng Trường Cao Đẳng Lê Quý Đôn (Việt Nhật) sẽ trao học bổng tài năng và học bổng vượt khó cho sinh viên, học sinh trong lễ tổng kết năm học.


 

CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

 • Đối tượng miễn học phí: Theo quy định của nhà nước

 • Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.

 • Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh và gia đình khó khăn.

 • Học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số ít người, ở các vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Đối tượng được giảm học phí:

 • Học sinh, sinh viên là con của cán bộ, công nhân viên chức nhà nước mà cha mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.