Nội dung

Ban lãnh đạoHội Đồng Khoa Học Và Đào Tạo admin | 13/10/2014 14:09:20

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÊ QUÝ ĐÔN

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CHỨC DANH
1

BSCKII. Nguyễn Mạnh Khang

Hiệu trưởng

CT Hội đồng.

2

CN. Đặng Quang Vinh

Phó Hiệu trưỏng

Phó Chủ tịch HĐ.

3

BSCKI. Nguyễn Phúc Thiện

Phó Hiệu trưỏng

PCT HĐ.

4

ThS. Lý Thị Phương Hoa

Cố vấn

ủy viên.

5

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Dũng

Cố vấn

ủy viên.

6

PGS.TS. Vũ Đức Hinh

Cố vấn

ủy viên.

7 Ts. Văn Công Phước   Trưởng Khoa Y  ủy viên.
8

Ths. Hoàng Văn Lâm

Trưởng Khoa Dược

ủy viên.

9

BS. Viên Việt Cường

Tp. Đào tạo

ủy viên.

10

KS. Phạm Thái Thạnh

Trưởng Khoa Xây dựng

ủy viên.

11

BSCKII. Nguyễn Thanh Dung

TP. Thanh tra KT và KĐCL

ủy viên.

12

CN. Bùi Văn Chiêu

Tp. Tổ chức Hành chính

ủy viên.

13

CN. Đồ Bá Tuấn

Trợ lý Phòng Đào tạo

ủy viên - Thư ký.