Tổng quanQuyết định thành lập Trường, Mở ngành đào tạo trình độ Cao đẳng & Trung cấp admin | 10/09/2014 16:38:12

Quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo Cho phép Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn tổ chức hoạt động đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy.

Quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo chấp thuận mở ngành đào tạo trinh độ Trung cấp Chuyên nghiệp.